Baanreglement

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan dit baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de groundsman en/of leden van het bestuur. Alle spelers moeten op verzoek een geldig KNLTB-pasje kunnen tonen.

Artikel 2
(Brom)Fietsen op het park is verboden. De (brom)fietsen moeten op de daarvoor bestemde plaats worden neergezet.

Artikel 3
Onnodige herrie op of om de banen is niet toegestaan.

Artikel 4
Het betreden van de banen is alleen toegestaan met tennisschoenen geschikt voor gravelbanen. Tenniskleding is bij voorkeur WIT.

Artikel 5
Iedereen is verplicht na het tennissen de baan schoon achter te laten en te VEGEN.

Artikel 6
Alle handelingen aan de banen anders dan vegen mogen pas na overleg met de groundsman / baancommissaris worden uitgevoerd.

Artikel 7
Na het verlaten van het park dient men de poort te sluiten.

Artikel 8
Per gezin ontvangen de leden één sleutel voor de poort (borg € 11,50).

Artikel 9
De vereniging bestaat uit Senior- en Jeugdleden. Onder jeugdleden worden verstaan zij die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn.

Artikel 10
Jeugdleden hebben tot 19.00 uur dezelfde rechten om te spelen als senioren. Na 19.00 uur hebben seniorleden voorrang, indien alle banen bezet zijn.
Indien seniorleden na 19.00 uur met juniorleden tennissen worden zij allen beschouwd als zijnde jeugdleden en hebben seniorleden derhalve ook voorrang.

Artikel 11
Voor alle banen geldt bij veel aanbod van spelers:

Op elk heel en half uur dienen alle banen te worden vrijgemaakt voor wachtende spelers. Ongeacht de voorafgaande speeltijd! Bij 3 of 4 personen op de baan geldt een wisseltijd van 45 minuten.
Wordt tijdens een enkelspel overgeschakeld op dubbelspel, dan geldt de 45 minuten speelduur, vanaf het begin van het enkelspel.
Wanneer alle banen bezet zijn is men, wanneer wachtende leden direct willen meedoen, verplicht te dubbelen.
Artikel 12
Trainingen en competitie hebben voorrang op vrij spelen. Hierbij betreft het overigens uitsluitend om geregistreerde en door het bestuur goedgekeurde trainingen van de clubtrainer(s). Ook indien de banen incidenteel verhuurd zijn heeft de betreffende partij voorrang op vrij spelen.

Artikel 13
Ieder lid wordt geacht weer voor een jaar lid te zijn, indien hij of zij niet vóór 1 januari van het nieuwe jaar aan het bestuur schriftelijk zijn of haar lidmaatschap heeft opgezegd. Het bestuur heeft, indien zij hiertoe wordt genoodzaakt, het recht het aantal leden te beperken. Alle leden zijn verplicht adreswijzigingen direct aan de secretaris door te geven.

Artikel 14
Een lid van de tennisvereniging kan tot maximaal 3 keer een speler intro­duceren. Het lid dient de introductie vooraf  (telefonisch) te melden bij een van de bestuursleden. De kosten per introducé bedragen € 5,- voor in beginsel drie kwartier, dan wel langer indien de baanbezetting dit toelaat. Een en dezelfde introducé kan tot maximaal 3 keer worden geïntrodu­ceerd, ongeacht door welk lid de introductie  plaatsvindt. Direct na afloop van het tennisseizoen zal het lid een nota ontvangen ter zake de introductiekosten.

Artikel 15
Bij het zich niet houden aan deze regels kan het bestuur tot maatregelen besluiten.